• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

معاونت رسانه و تبلیغات : 

 

3-1

نیما مجری سازان طوسی
مسئول کمیته رسانه و تبلیغات

 

pishnamaz

سید معین پیشنماز
مسئول واحد سایت و انفورماتیک

 

بهراد محمدخان سرتیپ
مسئول فناوری های نوین جشنواره

 

 

128530

بنفشه مالکی
مسئول واحد خبرگزاری

 

 

tajoddin

یاسمن نصرت تاج الدین
جانشین مسئول کمیته رسانه و تبلیغات