• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

مسئولین جشنواره :  yusefi
دکتر علی یوسفی
دبیر جشنواره
( معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد )

 

 

asgharpur
دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله
دبیر اجرایی جشنواره
( مدیریت اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ) 

 


 

10
مهندس علی توکلی
مسئول ستاد اجرایی جشنواره
( دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

 

Image0015

دکتر عبدالله لوشابی
مشاور مسئول ستاد اجرایی جشنواره
(دبیر اسبق شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

 

DANESH

دکتر محسن دانشوری
جانشین مسئول ستاد اجرایی جشنواره
( مشاور عالی انجمن های علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

 

sedaghat

مهندس علی صداقت
جانشین مسئول ستاد اجرایی جشنواره
( دبیر انجمن های علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد)

 

 

 

aghaii 

جناب آقای امیر آقایی
جانشین مسئول ستاد اجرایی جشنواره
( مسئول مالی شورای دبیران انجمن ها علمی دانشگاه فردوسی مشهد )